Migrationsrätt Malmö

Kontakta Adacta för en advokatbyrå med kompetens inom migrationsrätt i Malmö. Hos oss finner du engagerade jurister och advokater med erfarenhet av att bistå såväl vuxna som barn med juridisk assistans under asylprocessen. Vi hjälper dig även med arbets- eller uppehållstillstånd vid behov. Välkommen.

Söka asyl som flykting

Om du befinner dig på flykt undan exempelvis förföljelse och/eller krig kan du välja att söka asyl i ett land där du är säker. Du klassas då som asylsökande fram till att ett beslut fattats i ditt ärende. Blir du beviljad asyl får du ett så kallat uppehållstillstånd som antingen är permanent (PUT) eller temporärt. Skulle du få avslag på din ansökan tvingas du lämna landet. Detta kan du, vid behov, få viss hjälp med. I regel har du som asylsökande rätt till ett offentligt biträde. För juridisk expertis inom migrationsrätt i Malmö, välkommen till Adacta Advokatbyrå.

Under asylprocessen

Om du inte själv ordnat boende under pågående asylprocess har migrationsverket skyldighet att erbjuda dig detta. Boendeform varierar från fall till fall. Saknar du ekonomiska medel kan du bli beviljad dagsersättning.

Asylsökande barns rättigheter

Asylsökande barn har samma rättigheter som alla andra barn i landet. Det innebär att personer under 18 år bland annat har rätt att:

  • uttrycka sina åsikter och bli lyssnade till
  • gå i skolan
  • tillhandahållas sjukvård och tandvård vid behov

Barns rättigheter finns reglerade i barnkonventionen som Sverige undertecknat och därmed förbundit sig att följa och förhålla sig till.

Välkommen till Adacta Advokatbyrå för kompetens inom migrationsrätt i Malmö.

Påfrestande väntan på besked

Att vänta på besked om huruvida asyl beviljats är självklart påfrestande för berörda personer. Vi har lång erfarenhet inom fältet och är alltid noggranna med att balansera det strikt professionella med hänsynstagande gentemot våra klienter. Generellt inleder vi med ett förutsättningslöst första möte, under vilket klienten får en chans att lära känna sitt tilltänkta juridiska ombud.

Bred kompetens inom migrationsrätt

Vi kan vara dig behjälplig med det mesta som faller inom ramarna för det migrationsrättsliga fältet. Däribland:

  • anhöriginvandring
  • arbetstillstånd
  • uppehållstillstånd

Kontakta oss och berätta om din situation. Vi lovar att göra vårt yttersta för att du ska känna dig trygg med oss vid din sida.

Välkommen.